Privacyverklaring WDH Kozijnen bv.
WDH Kozijnen moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Daar heeft u recht op. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De gegevens worden alleen bewaard om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als WDH Kozijnen BV uw persoonsgegevens gebruikt:

Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij WDH Kozijnen.
Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen wanneer u dat wenst.
Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan WDH Kozijnen bv. om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke.
Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door WDH Kozijnen bv. WDH Kozijnen bv. voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
Inzagerecht

Als u een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens wilt doen, dan kunt u contact opnemen met WDH Kozijnen bv..

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Wij reageren schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert WDH Kozijnen bv. binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Beveiliging
WDH Kozijnen bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met WDH Kozijnen bv..

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door WDH Kozijnen bv. kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van WDH Kozijnen bv..

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via:
E-mailadres: info@wdhkozijnen.nl
Telefoonnummer: 06 51137362
3371ET Hardinxveld-Giessendam

Gelieve in de aanhef te vermelden “T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming”.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.